ÁJK - Studentenvertretung


Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Pécs
Selbstverwaltungskörperschaft der Studenten

 

Adresse: 7622 Pécs, 48-as tér 1.
Telefon: +36 72/ 501-500 (23292) (23301)
E-mail: hot@ajk.pte.hu 

Webseite / Facebook

Vorsitzendin: Józan Flóra
Telefon: +36 (30) 604 1377
E-mail: jozanflora@gmail.com