KTK HÍR
KTK

Közgazdaságtudományi kar elnökválasztás

2018-10-02

Alulírott Takács Gyula, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően az alábbiak szerint írom ki a

 

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat

2018. évi tisztújító választását

 

 

1. A részönkormányzat elnökét és a hallgatói képviselőket – titkos és közvetlen szavazással a kar hallgatói választják. A választáson minden, az adott karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választó és választható. – (PTE SZMSZ 43. sz. mell.) 54. § (1)

2. Az elnök és az általános alelnök mandátuma 2 évig, az elnöki megbízottak, a PTE EHÖK Alapszabály XI. fejezetében nevesített egyéb megbízottak, valamint a hallgatói képviselők mandátuma 1 évre szól. Az elnök mandátumának megszűnésével – a hallgatói képviselők kivételével – a részönkormányzat választott és megbízott tagjainak mandátuma egyidejűleg megszűnik. - 54. § (2)

3. A választások lebonyolításának tisztaságáért, valamint annak jogszerűségéért a Központi Választási Bizottság felel. - 54. § (3)

4. A választáson való indulás feltétele érvényes pályázat benyújtása. A pályázatokat az EHÖK elnökénél kell benyújtani - 56. § (2)

5. A pályázatnak tartalmaznia kell - 56. § (3)

a. jelentkezési lapot,

b. a jelölt önéletrajzát,

c. a jelölt választási programtervét,

d. a jelölt motivációs levelét,

e. 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást,

f. a pályázó a pályázata minden oldalát aláírásával hitelesíti.

6. Az elnökválasztás során beérkezett pályázatok elfogadásáról, vagy elutasításáról a formai követelmények alapján a Központi Választási Bizottság dönt. Az (5). pontban meghatározott feltételek bármelyikének nem teljesítése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után. - 56. § (4)

7. A benyújtott érvényes pályázatok nyilvánosak, azokat a részönkormányzatok kötelesek honlapjukon közzétenni, vagy a megismerés lehetőségét egyéb úton biztosítani. - 56. § (5)

8. A választáson csak arra a jelöltre lehet szavazni, aki a választásokra történő jelentkezési határidőn belül az EHÖK elnökénél érvényes pályázatot nyújtott be, és az ajánlási időszakban az adott karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói létszám legalább 3%-ának megfelelő mértékű írásbeli ajánlást szerzett. - 56. § (6)

9. Minden hallgató csak 1 jelöltet ajánlhat érvényesen. Amennyiben egy hallgató több jelöltet ajánl, úgy összes ajánlása érvénytelenné válik. - 56. § (11)

10. Az ajánlások hitelességét a Központi Választási Bizottság ellenőrzi. A Központi Választási Bizottság elutasítja azon jelöltek pályázatát, akik a PTE SZMSZ 43. sz. mell. 56. § (6) bekezdésében meghatározott számú ajánlást nem szerezték meg, továbbá akik nem teljesítik a pályázati kiírásban, vagy az EHÖK Alapszabályban megjelölt feltételeket. - 56. § (12)

11. A kampányidőszak alatt a jelöltek kötelesek nyilvános vitafórumot tartani, melynek szabályait a felek megállapodása alapján a Központi Választási Bizottság készíti el. Elleninduló hiányában a jelölt programismertető fórumot köteles tartani. - 57. §

12. A kampányidőszak lezárását követően kerül sor a választásra, melynek során a választásra jogosult hallgatók közvetlenül és titkosan szavaznak. A szavazás kezdőnapjának 0. órájától a szavazás befejezéséig kampánycsend van. A választás addig tart, amíg az adott kar teljes idejű nappali képzésben résztvevő hallgatóinak legalább 25 százaléka azon igazoltan részt vett, de legalább 3 munkanapig. - 58. § (1)

13. A pályázatokat kizárólag személyesen lehet benyújtani, melynek helye: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. EHÖK Iroda

14. A pályázat benyújtására vonatkozó időszak: 2018. október 05. (péntek) 10:00 – 2018. október 12. (péntek) 12:00 (az EHÖK Iroda nyitvatartási idejében)

15. A jelölési (ajánlási) időszak 2018. október 12. (péntek) 16:00 órakor kezdődik és 2018. október 19. (péntek) 12:00-ig tart.

16. A kampányidőszak 2018. október 19. (péntek) 16:00 órakor kezdődik és 2018. október 28. (vasárnap) 23:59-ig tart.

17. A vitafórum, illetve egy induló esetében a programismertető fórum tervezett időpontja: 2018. október 24. (szerda)

18. A választás kezdete: 2018. október 29.

19. Valamennyi további eset kapcsán a PTE EHÖK Alapszabályában foglaltak az irányadóak (PTE SZMSZ 43. sz. melléklet).

 

Pécs, 2018. október 04.

 

 

Takács Gyula s.k

Pécsi Tudományegyetem

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

elnök