Pályázati felhívás
Pécsi Tudományegyetem Lakhatási Támogatás

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése a Térítési és Juttatási Szabályzat 25. § (2) bekezdése értelmében saját bevétel terhére ösztöndíjat hoz létre a PTE azon hallgatói számára, akik a 2023/2024-es tanév során érvényes albérleti szerződéssel rendelkeznek az egyetem bármely képzési központjában.

Az ösztöndíj forrását a Pécsi Tudományegyetem, valamint a fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány biztosítja 35-35M Ft keretösszegig, így összesen 70 M Ft-tal támogatva 200 fő hallgató lakhatását.

A pályázat benyújtására jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

  • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
  • tanulmányait nappali munkarendben végzi,
  • albérletén kívül nem rendelkezik érvényes állandó vagy ideiglenes lakcímmel az adott képzőhelyen.

Pályázat benyújtásának módja:

Az elektronikus pályázat kitölthető a https://neptun.pte.hu/ weblapon bejelentkezés után az Ügyintézés\Kérvények menüpont alatt.

Az elektronikus jelentkezés időszaka:

2023. október 24. (kedd) 12:00 – 2023. november 7. (kedd) 12:00

A pályázat értékelési szempontja:

A pályázatok feldolgozását, a pályázókkal való kapcsolattartást az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése a Hallgatói Szolgáltatási Központ Hallgatói Szolgáltatási Főosztály közreműködésével végzi.

A pályázatok rangsorolása során a hallgató által benyújtott legutolsó, érvényes szociális helyzetfelmérő adatlapon elért pontszámot szükséges figyelembe venni.

A Pécsi Tudományegyetem által rendelkezésre bocsátott 35M Ft keret terhére a szociális helyzetfelmérő adatlapon elért pontszám alapján felállított rangsor szerinti első 100 fő hallgató támogatható.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány (UQA) Kuratóriuma által rendelkezésre bocsátott 35M Ft keret terhére a szociális helyzetfelmérő adatlapon elért pontszám alapján felállított rangsor szerinti második 100 fő hallgató támogatható azzal, hogy az alábbi feltételeknek is megfelel:

  • a hallgató a közfeladat-finanszírozási szerződésben meghatározott, képzési teljesítménymutatókkal érintett képzési területen folytatja tanulmányait,
  • a megelőző két, aktív szemeszter átlagában legalább 30 kreditet teljesített (amennyiben csak egy lezárt szemeszterrel rendelkezik, úgy a lezárt szemeszterben legalább 30 kreditet teljesített),
  • amennyiben a hallgató nem rendelkezik lezárt szemeszterrel, úgy az ösztöndíj elnyerésének feltétele az érintett szakon, munkarenden és finanszírozási formában a 2023/2024-es tanév vonatkozásában meghatározott átlagos felvételi pontszám elérése.

Az UQA Kuratóriuma által rendelkezésre bocsátott keret terhére ösztöndíjat elnyert hallgatóval a Pécsi Tudományegyetem pályázatot kezelő szervezeti egysége ösztöndíjszerződést köt, amelyben a hallgató vállalja, hogy a 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterében történő folyósítás feltétele az őszi szemeszterre vonatkozó, mintatantervben előírt kreditszám teljesítése. Amennyiben a hallgató nem teljesíti az elvárt kreditmennyiséget, az ösztöndíj a tavaszi szemeszterben nem folyósítható, a hallgatót az őszi szemeszter vonatkozásában elnyert ösztöndíja kapcsán visszafizetési kötelezettség nem terheli.

A támogatás mértéke egységese, havi 35.000.- Ft. A támogatás a 2023/2024-es tanévben, legfeljebb 10 hónapig vehető igénybe.

A pályázatokról szóló döntést az EHÖK Küldöttgyűlése 2023. november 13-i héten hozza meg.

Támogatás igénybevételének módja:

Az ösztöndíjas hallgató köteles havonta az albérleti díj befizetéséről szóló igazolást a határozatban meghatározott módon bemutatni a tárgyhónapot követő 5. napig Amennyiben a hallgató írásbeli felszólítást követően, az abban meghatározott póthatáridőig elmulasztja az igazolás bemutatását a pályázat kiírója fenntartja a jogot a támogatás visszavonására, a már kifizetett ösztöndíj visszafizetésére.

Pécs, 2023. október 24.

A pályázati kiírás az alábbi linken elérhető:

– Pécsi Tudományegyetem Lakhatási támogatás