Elsősök kiegészítő alaptámogatása

Mivel az elsőéves hallgatók egyetemi tanulmányaik első szemeszterében nem részesülhetnek Tanulmányi Ösztöndíjban, pályázhatnak az Elsősök kiegészítő alaptámogatására, vagy más néven gólyapénzre. Az elsőéves BA, MA és FSZ képzésben, illetve osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók egyaránt megpályázhatják ezt a szociális alapon elbírált juttatást. Kizárólag az első szemeszter időtartamára lehet pályázni, a juttatást havonta folyósítják.


Rendszeres Szociális Ösztöndíj

A Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázatot szociális rászorultság alapján bírálják el, a támogatást havi rendszerességgel utalják. Jelentkezni minden szemeszter elején, szeptemberben illetve január végén-február elején.


Rendkívüli Szociális Ösztöndíj

A hallgató szociális helyzetének váratlan romlása, változása (haláleset a családban, lopás, baleset, gyermekszületés, házasságkötés) esetén igényelhető, egyszeri juttatás. Minden esetben szükséges a pályázati űrlap kitöltése és a megfelelő hivatalos igazolás csatolása (pl. lopás esetén a rendőrségi feljelentés másolata, gyermekszületés esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata stb.).


Esélyegyenlőségi pályázat

A pályázat célja, hogy minél több szociálisan rászoruló hallgató kollégiumi díját átvállalja a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata. A pályázaton részt vehet az a hallgató, aki elnyerte az adott évben a kollégiumi elhelyezést, továbbá hátrányos helyzetű, árva, családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. A pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) bírálja el a Térítési és Juttatási Szabályzat 2. mellékletében lefektetett szempontrendszer alapján.


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része

Célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Ez olyan pénzbeli szociális juttatás, mely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium által – az önkormányzati ösztöndíjrésszel megegyező, de maximum 5000 Ft-tal – kiegészített szociális ösztöndíjból (intézményi ösztöndíjrész) áll. Az ösztöndíjra az állandó lakóhelyedként bejegyzett önkormányzatnál pályázhatsz, amennyiben az részt vesz a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramban. További információ: http://www.emet.gov.hu/


Szakmai Gyakorlati Ösztöndíj

A Szakmai Gyakorlati Ösztöndíjat azok a hallgatók pályázhatják meg, akik a tanulmányaikból kifolyólag, a képzési és kimeneti követelményben meghatározott, legfeljebb fél éves összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt. Az ösztöndíj pályázat alapján, legfeljebb egy félévre adható juttatás, és az EHÖK Pályázati és Szolgáltató Irodán lehet benyújtani. A pályázati időszak megegyezik a rendszeres szociális ösztöndíj időszakával.