Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Vezetősége pályázatot ír ki

PTE EHÖK
Felügyelő Bizottsági tagságra

(1) Az EHÖK Felügyelő Bizottsága (továbbiakban: FB) az EHÖK, továbbá az EHÖK valamennyi testületének, szakbizottságának, valamint a részönkormányzatának és az azok által létrehozott szervezeti egységek munkájának törvényességi felügyeletére létrehozott 5 tagú testület.

(2) A PTE EHÖK FB tagjai a Pécsi Tudományegyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók közül kerülnek megválasztásra.

(3) A PTE EHÖK FB tagok mandátuma visszavonásig érvényes, de legfeljebb 1 évre szól, mely meghosszabbítható.

(4) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a)    a kitöltött jelentkezési lapot

b)    a jelentkező önéletrajzát

c)     a jelentkező motivációs levelét,

d)    A pályázónak a pályázat minden lapját aláírásával hitelesítenie kell.

e)     az (d) pontban megjelölt feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

(5) A pályázatok postai úton a PTE EHÖK-nek címezve a 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. kérjük megküldeni.

(6) A pályázat postára adásának határideje 2021. augusztus 27. (péntek)

(8) A pályázaton való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.

(9) A PTE EHÖK FB tagjait a PTE EHÖK Küldöttgyűlése abszolút többséggel választja.

(10) A jelentkezési időszakot követően online meghallgatásra kerül sor MS Teams alkalmazáson keresztül, amelynek várható időpontja: 2021.08.28. – 08.30. A meghallgatásra a PTE EHÖK Alapszabályából kell készülni.


Pécs, 2021. 06. 25.

Koltai Arnold
elnök
PTE EHÖK

További információ a pályázattal kapcsolatban Bodaki Máté kabinetfőnöknél kérhető a bodaki.mate@pte.hu címen.