Nyereményjáték játékszabályzat

  1. A „Kövessétek az 1367 Magazint!” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) Főszervezője a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.) (”Főszervező”).
  2. A játékon való részvétel időtartama:  2023.08.01. 00:00 órától 2023.08.31. 12 óráig
  3. A Játékról bővebb információ a https://pteehok.hu/nyeremenyjatek-1367-pulcsi/ oldalon érhető el. Jelen promóció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV évi törvény (Szjtv.) hatálya alá.
  4. A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a TikTok és az Instagram által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzájuk.
  5. A játékban történő részvétel feltételei:

5/a) A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy (”Játékos”), aki megfelel a jelen Játékszabályzat valamennyi feltételének. A Játékban a Főszervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

5/b) A Játékban való részvétel feltétele

  1. a játékos a promóció időtartalma alatt beköveti az @1367_magazin Instagram oldalát

ÉS/VAGY

  1. a Játékos beköveti a @pteehok TikTok oldalát.

5/c) A Játékos a játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a Játékszabályzatot.

5/d) A Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Főszervező a játékban való azonosítás, a részvételi feltétel ellenőrzése és a nyeremények kisorsolása, átadása céljára kezelje személyes adatait. Az adatkezelési tevékenység lefedi a Játékos közösségi médiában nyilvánossá tett adatainak a rögzítését, a sorsolás során való felhasználását, valamint a nyeremények átadás céljából a Játékos által – hozzájárulás alapján – önkéntesen megadott személyes adatainak rögzítését, felhasználását figyelemmel a 6/d) pontban foglaltakra is.

  1. Sorsolás és a nyeremény átadása

6/a) A Játék nyereménye:

          -Játékban résztvevők között 15 darab 1367 pulcsi kerül kisorsolásra

6/b) A nyeremény átadása: a Főszervező a nyerteseket a sorolást követően 14 napon belül külön értesíti a nyeremények átadásának időpontjáról és módjáról. A nyertes válasz üzenetben köteles az értesítés kézhezvételét 10 (tíz) munkanapon belül visszaigazolni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül nem küld visszaigazoló üzenetet, vagy a nyertes értesítése a sorsolást követő 14 napig sikertelen marad, úgy a nyeremény átadása meghiúsul, a nyertes automatikusan kizárásra kerül. Pótnyertes sorsolására nem kerül sor.

6/c) A nyertes köteles a nyereményátadásakor személyazonosságát a megfelelő személyes okmányokkal igazolni, továbbá a nyeremény átvételekor a Főszervező kérésére felmutatni. A Főszervező nem kötelezhető a nyeremény átadására, amennyiben a Játékos a személyazonosságát nem igazolja. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint sor kerüljön. A Főszervező nem vállal felelősséget azért, ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul.

6/d) A Főszervező a nyeremény nyertesének nevét és a nyereményátadáson készült kép-, hang- és filmfelvételeket a honlapjukon, közösségi média oldalaikon és vállalati videóanyagaikban teszik közzé, amelyért a nyertesnek külön díjazást nem fizetnek. A nyilvánosságra hozatal során kizárólag a nyertes neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

6/e) Egyéb feltételek a nyereménnyel kapcsolatban: A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Főszervező viseli.

7.) Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Főszervező döntése irányadó és az kötelező érvényű minden, a Játékban résztvevő Játékos vonatkozásában. A Főszervező kifejezetten kizárja a Játék lebonyolításával kapcsolatban a Főszervezővel szembeni igény – ide nem értve a Főszervező általi adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő jogos igények – érvényesítésének lehetőségét. A Főszervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit, annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy a Játékot egyoldalú döntésével szüneteltesse vagy megszüntesse.

Kelt: Pécs, 2023.07.05.

Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

„Főszervező”